AB Hibe Programı

Politika yapım sürecinin güçlenmesi için sivil toplum ve kamu sektörü bir araya geliyor.

 

2015 yılında kurulan Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED); kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi mesleğinin gelişimine katkı sağlayıp, üretilen mesleki değeri toplum yararına dönüştürerek Türkiye’nin ileri demokrasi uygulamalarında lider ülkeler arasında olmasına destek sunmayı amaçlayan alanının tek sivil toplum kuruluşudur. Faaliyet alanındaki geniş iletişim ağını ortak paydada birleştiren Derneğimiz; kamu, özel sektör, STK’lar ve akademi arasında da ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Kısa sürede büyük başarılara imza atan Derneğimiz; “Civil Inclusion” projesi ile Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü döneminde hibe almaya hak kazanan 34 proje arasında yer alarak çalışmalarını bir adım daha ileriye taşımıştır.

Sivil Toplum Sektörü Programı, AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik boyutu olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan döneminde sivil topluma yönelik çalışmaların yürütüldüğü AB tarafından finanse edilen bir Programdır. Sağlanan desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi ve aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesini hedefleyen program KİYED’in kuruluş amacıyla da birebir örtüşmektedir.

 

KİYED’in lider faydalanıcı olduğu ve Sivil Toplum Destek Programı-III Hibe Programları kapsamında desteklenen “Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” adlı Avrupa Birliği projemiz 14 ay sürecektir.

 

Projemiz, politika oluşturma alanında faaliyet gösteren STK’ların örgütsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek, aralarındaki ortaklığı güçlendirmek ve yerel, ulusal veya uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek için yürütülmektedir. Bu kapsamda; Türkiye için “savunuculuk, istişare/danışma ve paydaş katılımını teşvik eden mevzuat hazırlama süreçlerinin” ulusal bir çerçeve sunulması, Türkiye’deki belirli bir savunuculuk mevzuatı hakkında kamusal tartışmanın başlatılması, KİYED ve diğer STK’ların politika savunuculuğunun, teknik becerilerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi projemizin ana hedeflerindendir.

 

14 ay sürecek “Civil Inclusion” projesi kapsamında gerçekleştireceğimiz ana faaliyetler ise;

• Kapsamlı bir rapor hazırlanması ve yayımlanması,
• Alternatif ve uygulanabilir lobicilik çerçevelerini tartışmak için bir seminer programı düzenlenmesi,
• Politika oluşturma süreçlerinde analitik araçların kullanımına ilişkin bir kitapçığın hazırlanması ve yayımlanması,
• Politika oluşturma alanında faaliyet gösteren STK’ların teknik becerilerini artırmaya yönelik 2 çalıştay düzenlenmesi,
• Görünürlüğü ve etkiyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için bir web sitesi kurulması şeklindedir.
Proje süresinde ulaşmayı hedeflediğimiz en az 50 STK ve ortak çalışmalar sürüteceğimiz kamu kurum ve kuruluşlarından 20 temsilci ile aşağıda yer alan konularda çıktılar üretmeyi hedeflemekteyiz.
• Sivil toplum ve kamu sektörü arasında iş birliği ortamının sağlanması.
• Daha iyi ve daha etkili savunuculuk, lobicilik ve politika belirleme faaliyetleri için STK’ların becerileri geliştirilmesi.
• Ulusal politika oluşturma süreciyle ilgilenen STK’lara, uluslararası en iyi uygulamalar hakkında bilgi verilmesi.
• STK’ların analitik gerçeklere dayalı lobicilik, politika savunma ve müzakerelerdeki araştırma yaklaşımları ve metodolojilerine ilişkin anlayış geliştirilmesi.
• STK’ların, yaparak öğrenme sürecinin devam etmesine yardımcı olacak interaktif atölye ve seminer programları sayesinde birbirleriyle iletişim halinde olmalarının sağlanması.
• STK’lara yönelik, teknik konular ve politikayla ilgili kilit bilgilere ilişkin temel materyalleri Türkçe olarak yayınlanması ve dağıtılması.

Related Blog