Etik İlkeler

Etik ilkeler, KİYED üyelerinin kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi alanındaki mesleğini icra etmeleri esnasında gerçekleştirdikleri tüm aktiviteler için geçerlidir. Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi alanında çalışan her bir KİYED üyesi; iş dünyası veya sivil toplum kuruluşları ile devlet namına karar alıcılar ve politika belirleyiciler arasında köprü işlevi görmeleri münasebeti ile demokrasilerin katılımcı, şeffaf ve sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Bu süreçte her bir KİYED üyesi, özel sektördeki paydaşların piyasaya dair nitelikli çalışma ve bilgilerini, resmi iletişim adabına uygun usul ve üslubu gözeterek doğru zaman akışıyla aktarma sorumluluğunu üstlenir. Bu sorumluluk, ilgili bürokrat, siyasetçi ve diğer resmi paydaşlara tek yönlü aktarımlar gerektirdiği gibi, iki yönlü iletişimlerle kapsamlı istişareleri de içerebilmektedir. Oluşturdukları ya da kolaylaştırdıkları bu iki yönlü köprüler, bir yandan bilinçli ve etki analizi yapılmış politikalar oluşturulmasına katkı sağlarken, diğer yandan hukuki düzenlemelerin daha yüksek kalitede olmasına da imkan tanır. Bu açıdan meslek mensupları, resmi otoritelerin paydaşlarla istişare içerisinde ve kanıta dayalı, etkileri önceden ölçülebilir politika ve mevzuat tasarlamasına destek olmaktadır.

Ancak bunun mümkün ve sürdürülebilir olması için, kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler çalışmalarının yüksek güven oluşturan, saygın bir çerçevede ve tam bir profesyonellik içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yüksek etik ilkeler ve uygulamalar, bu mesleki alanın güçlendirilmesi, prestijinin arttırılması ve demokratik istişare süreçlerine sürekli katılım gösterilmesi ve daha etkin ve saygın bir zümre olma açısından vazgeçilemez bir gerekliliktir.

KİYED üyeleri, mesleklerini bu çerçevede yürütmekte, farklı paydaşları temsil etmekte ve çeşitli ilgi alanları çerçevesinde kamu politika oluşturma sürecinde etkin rol oynamaktadır.

Ülkemizin demokratik kurumlarına ve kamu politika geliştirme sürecine duyulan güven için söz konusu mesleği icra edenlerin tüm taraflara yaklaşımlarında her zaman en üst düzeyde etik ve ahlaki bir tutumla hareket etmeye dönük güçlü bir yükümlülükleri olmalıdır. KİYED üyeleri aynı zamanda kamu kesiminde ve kamuoyunda bu mesleğin daha iyi anlaşılmasını sağlamakla görevlidir.

Bu doğrultuda KİYED, aşağıdaki ilkeleri kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi alanında faaliyet gösterenlerin uymaları için temel rehber ve standart olması için oluşturmuştur. Özel olarak KİYED üyeleri için oluşturulan bu ilkeler, aynı zamanda genel olarak, üçüncü tarafları temsil etmek üzere görevlendirilen bağımsız meslek mensuplarının, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşları temsilen görev alan meslek mensuplarının da benimsemeleri ve uygulamaları amacını gütmektedir.

Tüm KİYED üyeleri, üyelikleri ile birlikte bu ilkelere tam uyum taahhütlerini beyan ederler. Ayrıca yüz kızartıcı suç ve mesleki alanda ilgili bir mevzuatı doğrudan ihlâl etmek nedeniyle mahkum olması halinde KİYED üyesine disiplin cezası uygulanmasını da kabul ederler.

Bu genel anlayış doğrultusunda KİYED üyeleri, aşağıda sıralanan tüm ilkeleri benimser ve tüm profesyonel çalışmalarında uygularlar :

 

Madde-1 Dürüstlük ve Hakkaniyet

Bir kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi meslek mensubu;

1.1. Çalışma alanıyla ilgili tüm faaliyetlerinde dürüstlük ve hakkaniyet esasına uygun hareket etmelidir.

1.2. Kamu görevlileriyle ve diğer ilgili kişilerle tüm iletişimlerinde dürüst olmalı ve doğrulanmış, güncel ve hatasız bilgi sağlamalıdır.

1.3. Bir kamu görevlisine veya diğer bir ilgili kişiye aktardığı bilgide dikkate değer, konuyla ilgili ve somut hata bulunduğunu tespit ederse, mümkün olan en kısa sürede doğrulanmış bilgiyi aktarmalıdır.

1.4. Bir kamu görevlisine daha önce aktarılan doğrulanmış bilgide meydana gelen somut bir değişiklik bu bilginin geçerliliğini ortadan kaldırırsa ve bu kamu görevlisinin daha önce aktarılmış bulunan bilgiyi esas almaya devam etme ihtimali bulunuyorsa, ilgili kamu görevlisine doğru ve güncellenmiş bilgiyi aktarmalıdır.

 

Madde-2 Kanunlar ve Kurallara Uyum

Bir kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi meslek mensubu;

2.1. Faaliyetlerini yürütürken evrensel hukuk kuralları çerçevesinde iyi niyet ve meslek ahlakı ilkelerine uygun olarak hareket etmeli, faaliyet gösterdiği alanın tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat ve kurallara uyumlu hareket etmeye azami ihtimamı göstermelidir.

2.2. Kamu görevlilerinin herhangi bir mevzuat düzenlemesini ihlâl etmesine neden olmamalı ve bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek davranışlardan kaçınmalıdır.

2.3. KİYED bu bağlamda üyelerinin en yüksek değerleri savunan uluslararası mevzuatı ve iyi uygulamaları esas almalarını da teşvik eder. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)’nın Kamu Yönetişimi çalışmaları, Avrupa Birliği (AB)’nin Daha Kaliteli Mevzuat Rehberi ve Mevzuat Kalite ve Performans Programı ile OECD ve AB’nin ortak girişimi olan Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek İçin Destek (SIGMA) önerileri başta olmak üzere dünyadaki en ileri uygulamalar ve en kaliteli istişare mekanizmaları çerçevesindeki yaklaşımları destekler.

2.4. KİYED, “Şeffaflık”, “Hakkaniyet”, “Hesap Verebilirlik” ve “Sorumluluk” ilkeleri başta olmak üzere, kurumsal yönetimin yaygınlaşması konusunda üyelerini teşvik eder, destekler ve üyelerinin bu ilkelerle uyum içerisinde olmasını bekler.

 

Madde-3 Profesyonellik

Bir kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi meslek mensubu;

3.1. Tüm mesleki faaliyetlerini profesyonel ve özenli bir şekilde yürütmelidir.

3.2. Devlet yönetimi, işleyişi, yasama ve yürütme süreçleri ile ilgili temel bir anlayışa sahip olmalı ve gerekli olduğunda teknik bilgisini hizmet verdiği kişi ve kurum/kuruluşlara (hizmet alıcısı) sunmak üzere yetkin ve profesyonel bir davranış içerisinde olmalıdır.

3.3. Akademik çalışmalar, mevzuat incelemeleri, seminerler ve benzeri yöntemlerle teknik ve uygulama bilgisi ile mesleki bilgilerini güncel tutmalıdır.

3.4. Kaliteli meslek geleneklerinin ve standartlarının gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret etmelidir.

3.5. Tüm muhataplarına karşı saygılı ve nazik bir davranış içerisinde olmalıdır.

 

Madde-4 Kamu Kurum/Kuruluşları ile İlişkilerde Temel Hususlar

Bir kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi meslek mensubu;

4.1. Kamu güvenine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmamalıdır.

4.2. Kamu kurum/kuruluşlarına karşı saygılı bir tutum sergilemelidir.

 

Madde-5 Çıkar Çatışmaları

Bir kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi meslek mensubu;

5.1. Çıkar çatışmalarına yol açabilecek temsilcilikler üstlenmemelidir.

5.2. Eğer aynı anda bir konu ile ilgili karşıt pozisyona sahip bir kişi ya da kurum/kuruluşu temsil ediyorsa, o pozisyonu savunmaktan kaçınmalı ya da ilgili tarafların rızasını almalıdır.

 

Madde-6 Özen Yükümlülüğü

Bir kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi meslek mensubu;

6.1. Temsil ettiği kurum/kuruluş ya da kişinin menfaatlerini ve ilgi alanlarını sadakatle, özenle ve aktif bir şekilde savunmalıdır.

6.2. Temsil ettiği kurum/kuruluş ya da kişinin beklentilerini karşılamak üzere gerekli zaman, özen, dikkat ve kaynağı ayırmalıdır.

6.3. Temsil ettiği kurum/kuruluş ya da kişiyi üzerinde çalıştığı işlerle ilgili olarak bilgilendirmeli ve mümkün olduğu ölçüde çeşitli seçenek veya stratejiler sunmalıdır.

 

Madde-7 Gizlilik

Bir kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi meslek mensubu;

7.1. Temsil ettiği kurum/kuruluş ya da kişinin rızası olmadan faaliyeti nedeniyle edindiği gizli olarak değerlendirilebilecek bilgileri açıklamamalıdır.

7.2. KİYED üyesi, sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında ve temsil ettiği kurum/kuruluş ya da kişinin menfaatlerine karşı olacak şekilde gizli olarak değerlendirilebilecek bilgileri kullanmamalıdır.

Copyright @ 2023 KİYED tüm hakları saklıdır.